Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
  1. το συντονισμό σε κοινοτικό επίπεδο της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και ειδικότερα:
    1. την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων·
    2. το δικαίωμα εγκατάστασης·
    3. την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και ταχυδρομικό τομέα·
  2. τα μέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την άρση των δυνητικών εμποδίων στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·
  3. την προώθηση και προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, με εξαίρεση τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και της ασφαλείας τροφίμων, στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς.