Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
  1. τη βιομηχανική πολιτική της Ένωσης και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, ιδίως σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·
  2. την πολιτική ενέργειας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας·
  3. την πολιτική για το διάστημα·
  4. τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, του Κεντρικού Γραφείου Πυρηνικών Μετρήσεων, καθώς και το JET, το ITER και άλλα προγράμματα του ιδίου τομέα·
  5. τα μέτρα της Ένωσης που αφορούν την ενεργειακή πολιτική γενικώς, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της ενεργειακής υποδομής·
  6. τη Συνθήκη Ευρατόμ και τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ΕSΑ), την πυρηνική ασφάλεια, την παύση λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων και την διάθεση πυρηνικών αποβλήτων·
  7. την κοινωνία των πληροφοριών και την τεχνολογία των πληροφοριών συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της υποδομής των τηλεπικοινωνιών.