Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
 1. την ερμηνεία και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, τη συμμόρφωση των κοινοτικών πράξεων με το πρωτογενές δίκαιο, και ιδίως την επιλογή της νομικής βάσης και τον σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·
 2. την ερμηνεία και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, στο μέτρο που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 3. την απλοούστευση του κοινοτικού δικαίου, ιδίως τις νομοθετικές προτάσεις που αποβλέπουν στην επίσημη κωδικοποίησή του·
 4. την έννομη προστασία των δικαιωμάτων και εξουσιών του Κοινοβουλίου και ιδίως τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου·
 5. τις κοινοτικές πράξεις που αφορούν το νομικό καθεστώς των κρατών μελών, ιδίως στους τομείς:
α)    του αστικού και εμπορικού δικαίου,
β)    του εταιρικού δικαίου,
γ)    του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας,
δ)    του δικονομικού δικαίου·
 1. την περιβαλλοντική ευθύνη και τις κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων·
 2. ηθικά ζητήματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συνδεδεμένων επιτροπών με τις οικείες επιτροπές·
 3. το καθεστώς των βουλευτών και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
 4. τα προνόμια και τις ασυλίες καθώς και τον έλεγχο της εντολής των βουλευτών·
 5. την οργάνωση και τον Οργανισμό του Δικαστηρίου·
 6. το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς.