Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
  1. τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τη διαχείρισή της·
  2. τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων·
  3. την κοινή οργάνωση της αγοράς αλιευτικών προϊόντων·
  4. τη διαρθρωτική πολιτική στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων προσανατολισμού της αλιείας·
  5. τις διεθνείς συμφωνίες αλιείας.