Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
  1. τις αναφορές·
  2. τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.