Καλωσόρισμα

© European Parliament
Η επιτροπή αυτή, που είναι αρμόδια για τη διανοητική ιδιοκτησία, θα ασχοληθεί κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο με τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τα εμπορικά σήματα, το εμπορικό απόρρητο και το μέλλον των δικαιωμάτων του δημιουργού, συνεχίζοντας τις προηγούμενες εργασίες της όσον αφορά τη διαχείριση και την πνευματική ιδιοκτησία των ψηφιακών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

Αναφορικά με το εταιρικό δίκαιο, οι πρώτες προτεραιότητες θα είναι το πέρας των εργασιών για τους νέους κανόνες περί αφερεγγυότητας καθώς και η κατάρτιση νέας πρότασης για τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Ταυτόχρονα, η επιτροπή θα συνεχίσει να εστιάζει την προσοχή της στους πολίτες, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά στο πλαίσιο της προσεχούς αναθεώρησης των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αναφορικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιών) και της πρότασης για επικαιροποίηση της διαδικασίας επίλυσης μικροδιαφορών.

Τέλος, η επιτροπή βοηθά το Κοινοβούλιο στο σύνολό του να σχηματίσει εμπεριστατωμένη γνώμη σε μία σειρά πολύ τεχνικών ζητημάτων, που περιλαμβάνουν την εποπτεία της χρήσης της κατ'' εξουσιοδότηση και της εκτελεστικής νομοθεσίας, τη διασφάλιση ότι δίνεται η δέουσα προσοχή στη συμβολή των εθνικών Κοινοβουλίων με το μηχανισμό της επικουρικότητας καθώς και τη λήψη αποφάσεων για την προάσπιση των συμφερόντων του Κοινοβουλίου στο δικαστήριο.

Ελπίζω να σας φανεί ενημερωτική η ιστοσελίδα αυτή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Pavel Svoboda, Πρόεδρος