Καλωσόρισμα

© European Parliament
Με μεγάλη χαρά σάς καλωσορίζω στον ιστότοπο της Επιτροπής Αναφορών, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο που αυτή πραγματοποιεί προς όφελος των πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή Αναφορών αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Οι συνθήκες της ΕΕ εξασφαλίζουν σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά διάφορα είδη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, εφόσον τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, καταβάλλω κάθε προσπάθεια προκειμένου η ΕΕ να αξιοποιεί καλύτερα τις άμεσες εμπειρίες των πολιτών σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ. Οι εμπειρίες αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν ως νομοθέτες και θα πρέπει να αξιοποιούνται για τη βελτίωση της μελλοντικής νομοθεσίας.

Η επιτροπή διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο μέσω της συμβολής της στον προσδιορισμό των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν πραγματικότητα όλα τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες που παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ, προς όφελος όλων των πολιτών της Ευρώπης.

Cecilia Wikström