Σχέδια εκθέσεων


Οι επιτροπές μπορεί να κληθούν να εκπονήσουν εκθέσεις για νομοθετικά ή μη νομοθετικά κείμενα. Συνήθως, οι επιτροπές καλούνται να εκπονήσουν εκθέσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία εμπίπτουν σε πεδίο πολιτικής της αρμοδιότητάς τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιτροπή μπορεί να εκπονήσει έκθεση με δική της πρωτοβουλία. Για κάθε έκθεση επιλέγεται μεταξύ των μελών της επιτροπής ένας εισηγητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης. Όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο έκθεσης, υποβάλλεται προς συζήτηση σε συνεδρίαση της επιτροπής, της οποίας τα μέλη μπορούν να προτείνουν τροπολογίες, αν το επιθυμούν. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα σχέδια εκθέσεων, πριν τροπολογηθούν.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια εκθέσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority

16-01-2020 ECON_PR(2020)646834 PE646.834v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

09-01-2020 ECON_PR(2020)645031 PE645.031v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

02-12-2019 ECON_PR(2019)644750 PE644.750v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

02-12-2019 ECON_PR(2019)644764 PE644.764v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την ανάκτηση εξασφαλίσεων

29-11-2019 ECON_PR(2019)644827 PE644.827v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-12-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ

26-11-2019 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-01-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων

26-11-2019 ECON_PR(2019)644767 PE644.767v01-00
ECON

Inese VAIDERE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2019

15-11-2019 ECON_PR(2019)643187 PE643.187v01-00
ECON

Pedro MARQUES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-12-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2018

17-10-2019 ECON_PR(2019)642911 PE642.911v01-00
ECON

Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-11-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών

15-10-2019 ECON_PR(2019)641418 PE641.418v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-11-2019