Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ

2019/2889(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ECON

Επί της ουσίας

Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2019

2019/2130(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

Επί της ουσίας

Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2019

2019/2131(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

Επί της ουσίας

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1, 8, 34, 37 και 38, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2, 3 και 6, τις Διερμηνείες 12, 19, 20 και 22 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τη Διερμηνεία 32 της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών

2019/2782(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
ECON

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 και 8

2019/2781(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
ECON

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ

2019/0161(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
ECON

Επί της ουσίας

Οικονομικές πολιτικές της ευρωζώνης 2019

2019/2110(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ECON

Esther de LANGE [PPE]

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 με σκοπό την ευθυγράμμιση της μεταβατικής ρύθμισης για τους παραγωγούς PRΙΙΡ, που προσφέρουν μερίδια των κεφαλαίων που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως υποκείμενες επενδυτικές επιλογές, με την παραταθείσα περίοδο απαλλαγής δυνάμει του εν λόγω άρθρου

2019/2765(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ECON

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ομοιογένεια των υποκείμενων ανοιγμάτων σε τιτλοποιήσεις

2019/2759(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ECON

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την προσαρμογή των βασικών ποσών σε ευρώ για την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών

2019/2767(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ECON

Επί της ουσίας