Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των επιτροπών και στις οποίες συμμετέχουν εξωτερικοί ομιλητές ή εμπειρογνώμονες.

FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE CONT

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament held its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.