Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύμβαση για τη βία και την παρενόχληση, 2019 (αριθ. 190) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

2020/0011(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
EMPL

Επί της ουσίας

Η Γηραιά Ήπειρος γερνάει - δυνατότητες και προκλήσεις σχετικά με την πολιτική για τη γήρανση για την περίοδο μετά το 2020

2020/2008(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
EMPL

Επί της ουσίας

Επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και υπηρεσιών: η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες

2020/2007(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
EMPL

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020

2019/2975(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] Στέλιος ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ [PPE] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Elena LIZZI [ID]

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού

2019/2997(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
EMPL

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό του αριθμού και του τίτλου των μεταβλητών για τον τομέα του εργατικού δυναμικού

2019/2996(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
EMPL

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό του αριθμού και των τίτλων των μεταβλητών για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης

2019/2995(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
EMPL

Επί της ουσίας

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020

2019/2212(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος EaSi

2019/2203(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
EMPL

Επί της ουσίας

Περίοδοι πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας στην ΕΕ

2020/2005(INL) Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
EMPL

Επί της ουσίας