Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

Blue sky with 2 yellow direction signs with text 'SCHENGEN' and 'BORDER CONTROLS'

On Tuesday 18 July 2023, the Committee on Petitions, in association with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, will hold a public hearing on ‘Schengen Borders - issues raised by petitioners’

Man wearing a doctor’s white coat and with stethoscope around his neck pointing his finger to a sign with stop cancer; other signs read medical care, regular screening, prevention and healthy lifestyle

On the 1st of June SANT organised a hearing on ‘Preventing non-communicable diseases’, which focused on measures to prevent such diseases. NCDs refers to a group of conditions that are not mainly caused by an acute infection, result in long-term health consequences, often create a need for long-term treatment and care (cancers, cardiovascular disease, diabetes and chronic lung illnesses). Hearing will be followed by an exchange of views on SANT own-initiative report on ‘Mental health’.

Someone voting

On Thursday 1 June 2023, ING2 Members will vote on committee's report on "recommendations for reform of European Parliament’s rules on transparency, integrity, accountability and anti-corruption".

EU flag with coins

On Tuesday 30 May 2023, from 14:30 to 16:30, the ECON Committee held a public hearing on " EU Listing Act: Is the EU Listings Regime fit for purpose?".

Image showing a transparent glass with word Transparency

On Tuesday 30 May 2023, ING2 Members will jointly with AFCO Members dive deeper into the different rules of democratic institutions on transparency, integrity, accountability and anti-corruption, in order to formulate recommendations to strengthen Parliament's own rules on these aspects.

Image showing a person who votes

On 15 February 2023, the revelations concerning the "Jorge Team Files" were put out by the network of investigative journalists, Forbidden Stories. Their investigation describe the activities of private firms in orchestrating disinformation campaigns at large scale, including manipulations operations ahead to elections.

European Union and UK

On 25 May 2023, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on International Trade will hold a hearing on the implementation of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement that has been in force since 1 May 2021.

European Union and UK

On 25 May 2023, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on International Trade will hold a hearing on the implementation of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement that has been in force since 1 May 2021. Members will discuss with four expert speakers how unprecedented arrangements with a third country have been implemented so far.

Save Cruelty Free Cosmetics

On Thursday 25 May, from 9.00, ENVI will hold a hearing on the European Citizens’ Initiative: ‘Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’. The AGRI and PETI Committees will be associated.

AFET Hearing

On 24 May 2023, the Committee on Foreign Affairs will hold a hearing on the EU relations with Latin America, a region of strategic importance for the EU with long-standing history of shared common values and cultures. In the recent past the relations have faced some hurdles, which have enabled other global actors such as Russia and China to step in and promote their agendas.

Women

On Wednesday, 24 May, the FEMM Committee organised a hearing on “Gender aspects of defence, peace and security”.

Fishing seiner surrounded by seagulls returning after the catch at sunrise

The Commission recently proposed a controversial "action plan" to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems, along with other initiatives implementing the European Green Deal. Considering its potential impact on fishing activities and the many challenges the fisheries sector is facing right now, notably the rise in fuel price, we need to think in a more focused way about the future of EU fisheries.