Σχέδια εκθέσεων


Οι επιτροπές μπορεί να κληθούν να εκπονήσουν εκθέσεις για νομοθετικά ή μη νομοθετικά κείμενα. Συνήθως, οι επιτροπές καλούνται να εκπονήσουν εκθέσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία εμπίπτουν σε πεδίο πολιτικής της αρμοδιότητάς τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιτροπή μπορεί να εκπονήσει έκθεση με δική της πρωτοβουλία. Για κάθε έκθεση επιλέγεται μεταξύ των μελών της επιτροπής ένας εισηγητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης. Όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο έκθεσης, υποβάλλεται προς συζήτηση σε συνεδρίαση της επιτροπής, της οποίας τα μέλη μπορούν να προτείνουν τροπολογίες, αν το επιθυμούν. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα σχέδια εκθέσεων, πριν τροπολογηθούν.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια εκθέσεων.

Αποτέλεσμα αναζήτησης : 3

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ

23-02-2018 A8-0031/2018 PE612.271v02-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 152 - Σχέδιο έκθεσης Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ

29-11-2017 FEMM_AM(2017)615236 PE615.236v01-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ

06-11-2017 FEMM_PR(2017)612271 PE612.271v01-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-11-2017