Συνεδριάσεις με τα εθνικά κοινοβούλια

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ'' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

Women doctors, women leaders

The Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM), in collaboration with the Directorate for Relations with National Parliaments, will organize an Inter-parliamentary Committee Meeting celebrating the IWD 2021 on Thursday, 4 March 2021, from 9.00 to 12.00 entitled "We are strong: Women leading the fight against Covid-19".