Μη χάσετε:

Telecommunication network above Europe viewed from space
22-06-2021 - 08:34 ITRE TRAN

The Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Transport and Tourism will hold a vote on the draft recommendation for adoption of the Connecting Europe Facility (CEF), the EU's flagship programme funding key projects in the areas of transport, digital services and energy. The meeting will take place on 24 June.

SEDE/AFET/D-US meeting - 24 June 2021
22-06-2021 - 08:34 SEDE AFET

The Subcommittee on Security and Defence and the Committee on Foreign Affairs will hold a debate with Dr Amanda Sloat, Special Assistant to US President Biden and Senior Director for Europe, National Security Council of the United States, on 24 June. Dr Sloat was part of the delegation accompanying President Biden during his first overseas trip since taking office in January 2021. The debate will look back and reflect on the outcome of the EU-US summit that took place 15 June.

Coloured dots in green, pink, yellow, red and blue in a round shape, representing the five chapters of the Fact Sheets on the European Union.
22-06-2021 - 08:33

The Fact Sheets on the EU provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They present a brief overview of the EU's institutions and policies, and of Parliament's role in their development. Available in 24 languages, they cover five main areas: how the EU works; economy, science and quality of life; cohesion, growth and jobs; fundamental rights, security and justice; and the EU's external relations. The online version is updated regularly.

An image with various illustrations of office supplies, e.g. pen, computer, envelope.
22-06-2021 - 08:33

Studies, in-depth analyses and briefings produced by Parliament's policy departments and the Economic Governance Support Unit are available online in the dedicated section for Supporting Analyses. Apart from searching specific publications, a selection of papers and upcoming events can be found under "Highlights". A monthly overview of the work of policy departments is given in "Periodicals", with key studies on thematic issues.

Poldeps presentation Top Page
22-06-2021 - 08:33

Parliament’s policy departments provide high-level independent expertise, analysis and advice at the request of committees and other parliamentary bodies. Covering all areas of activity of Parliament, they deliver policy analysis in a wide variety of formats, feeding directly into the legislative work of committees or members' delegations. They organise events, including workshops and expert panels, to enhance Parliament’s analytical capacity and develop common approaches to political issues.

Committee meeting
22-06-2021 - 08:33

Parliament's committees deal with EU legislative proposals by adopting reports, which then are referred to plenary for voting by all Members, and appoint negotiation teams to conduct talks with Council. They adopt non-legislative reports, organise hearings with experts and scrutinise other EU bodies and institutions. Parliament can set up sub-committees and special committees to deal with specific issues. Each committee elects a chair and up to four vice-chairs for a two and a half year mandate.

A quick look at Parliamentary committees

Read the booklet

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση