Μη χάσετε:

Committee Meeting
18-09-2020 - 11:29

The constitutive meetings of Parliament's new committees, established in June 2020, will take place on 23 September. During these meetings, each new special committee, committee of inquiry, and subcommittee will elect its respective bureau, made up of a Chair and Vice-Chairs, for the duration of the committee’s mandate.

MEP Pierre Larrouturou (S&D, FR), general rapporteur for the 2021 EU budget, speaking in committee
18-09-2020 - 11:29 BUDG

The Committee on Budgets will go over a working document regarding the Council’s position on the 2021 budget, on 22 September. In line with the July European Council conclusions on the EU's long-term budget, Member States are proposing to reduce the level of EU financing proposed in the Commission's Draft Budget by EUR 3,8 billion, targeting particularly research and innovation programmes, Erasmus +, the Just Transition Fund, migration and border management funds, and external action.

An EU Strategy for COVID-19 vaccines ©European Union 2020/EC-Slovak Academy of Sciences
18-09-2020 - 11:29 ENVI ITRE

The Committees on Environment, Public Health and Food Safety, and on Industry, Research and Energy, will hold a hearing on securing access to COVID-19 vaccines for EU citizens, focusing on the questions of adequate clinical trials, speedy manufacturing and commercialisation, and an equitable distribution of a safe vaccine. The hearing will take place on 22 September, with the participation of the pharmaceutical industry, academia, civil society and the European Medicines Agency.

Committees
18-09-2020 - 11:29 DROI LIBE

The Subcommittee on Human Rights and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will hold a meeting with the United States Congress and the United States Helsinki Commission, on racial equity, equality and justice. The aim is to reinforce US-EU parliamentary coordination to combat racism and systemic discrimination, while strengthening dialogue and promoting equality. The meeting will be held on 22 September, in association with Parliament’s Delegation for relations with the US.

EU's and China's flag
18-09-2020 - 11:29 AFET

The Foreign Affairs Committee will hold a debate with Zhang Ming, Head of the Chinese Mission to the EU, on 21 September. The discussions are expected to focus mainly on the ongoing negotiations to conclude a long-standing investment deal between the EU and China, disinformation, the situation in Hong Kong, human rights, climate change and the COVID-19 pandemic.

Couple planning holiday trip with map on table
18-09-2020 - 11:29 TRAN

The Tourism Task Force of the Committee on Transport and Tourism will hold a debate with stakeholders to take stock of the situation of the EU tourism sector, in light of the recovery process from the coronavirus crisis. Members will also seek to obtain input relevant to a forthcoming report on establishing a sustainable tourism strategy. The meeting will take place on 23 September.

Image with thumbs, one pointing up and one pointing down - symbolising votes
18-09-2020 - 11:28 REGI

The Committee on Regional Development will vote on its opinion on the proposed Public Sector Loan Facility under the Just Transition Mechanism, on 24 September. The aim is to support public investment in the territories most negatively affected by the climate transition. The Committee will also vote on its opinion on a Recovery and Resilience Facility, aiming to support reforms and investments by Member States to mitigate the economic and social consequences of the coronavirus pandemic.

18-09-2020 - 11:28

Following the onset of the COVID-19 pandemic, which posed a serious challenge to the work of Parliament, several measures were quickly adopted in order to ensure the continuation of the legislative and democratic life of the EU, while focusing on its response to the COVID-19 crisis. This Thematic Digest contains an overview of the principal debates held by Parliament’s committees and delegations, and of the decisions made as a result of their work, following the COVID-19 outbreak.

Coloured dots in green, pink, yellow, red and blue in a round shape, representing the five chapters of the Fact Sheets on the European Union.
18-09-2020 - 11:28

The Fact Sheets on the EU provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They present a brief overview of the EU's institutions and policies, and of Parliament's role in their development. Available in 24 languages, they cover five main areas: how the EU works; economy, science and quality of life; cohesion, growth and jobs; fundamental rights, security and justice; and the EU's external relations. The online version is updated regularly.

Load more

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση