Πληροφορίες

Καλωσόρισμα

© European Parliament
Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο της Επιτροπής ITRE! Η επιτροπή μας νομοθετεί σε ορισμένους πολύ σημαντικούς τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι αρμόδια για τη βιομηχανική πολιτική, την πολιτική της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, τη διαστημική πολιτική, την ενεργειακή πολιτική και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Το έργο μας έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών και, επομένως, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις αρμοδιότητες προκειμένου να προωθήσουμε και να επιφέρουμε θετικές αλλαγές. Εάν διδαχθήκαμε κάτι από την πανδημία COVID-19, αυτό είναι ότι η ΕΕ χρειάζεται μια πραγματική, πολύ πιο φιλόδοξη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική που θα επικεντρώνεται στην προστασία ορισμένων στρατηγικών τομέων της οικονομίας μας με ζωτική σημασία για τη διαφύλαξη του τρόπου ζωής μας και την προστασία των πολιτών μας. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μετάβαση των ενεργειακών μας συστημάτων ώστε να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Είναι σημαντικό να εμπνεύσουμε τον κόσμο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί και ότι θα διατηρήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις θέσεις εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών.
Επικοινωνία

Brussels Strasbourg