Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών επιτρέπει σε 1 εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθετήματα σε πεδία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Οι οργανωτές επιτυχημένων πρωτοβουλιών καλούνται να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής που είναι υπεύθυνη για το θέμα το οποίο αφορά η πρωτοβουλία. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με ακροάσεις για πρωτοβουλίες πολιτών.

 European Citizens’ Initiative - How it works