Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

27-11-2019 JURI_OJ(2019)12-03_1 PE644.813v01-00
JURI

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)

18-11-2019 JURI_CM(2019)643201 PE643.201v01-00
JURI

Magdalena ADAMOWICZ

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes

12-11-2019 A9-0023/2019 PE641.081v03-00
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 15 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή για το 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο

12-11-2019 JURI_AM(2019)643176 PE643.176v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

07-11-2019 JURI_OJ(2019)11-12_1 PE643.101v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

06-11-2019 JURI_PV(2019)09-19-1 PE641.391v02-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

29-10-2019 JURI_PV(2019)07-15-1 PE639.939v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-03-1 PE641.075v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-25-1 PE641.372v01-00
JURI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

29-10-2019 JURI_OJ(2019)11-06_1 PE643.025v01-00
JURI