Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία

2019/0183(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης

2019/2796(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
REGI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
REGI

Επί της ουσίας

Διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2020 Επικαιροποίηση της εκτίμησης των αναγκών για τις γεωργικές δαπάνες Προσαρμογές σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πακέτο ετοιμότητας για το Μπρέξιτ της 4ης Σεπτεμβρίου 2019 Ενισχύσεις των διοικητικών προϋπολογισμών και λοιπές επικαιροποιήσεις με βάση πρόσφατες εξελίξεις Προσαρμογή στη δομή του προϋπολογισμού και μία τεχνική διόρθωση

2019/2124(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
REGI

Γνωμοδότηση

Πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ

2019/0161(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
REGI

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/2055(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
REGI

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2019/2056(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
REGI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

2019/2057(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
REGI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο

2019/2058(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
REGI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ελεγκτικό Συνέδριο

2019/2059(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
REGI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει