Παρουσίαση

Τα θεματικά τμήματα και άλλες πηγές εμπειρογνωσίας στη διάθεση των επιτροπών

ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΆ ΤΜΉΜΑΤΑ

Τα θεματικά τμήματα είναι πέντε μονάδες που έχουν ως καθήκον να προσφέρουν (εσωτερικές και εξωτερικές) ανεξάρτητες και υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εμπειρογνωσίας και αναλύσεων, μετά από σχετικά αιτήματα των επιτροπών και άλλων οργάνων του Κοινοβουλίου (αντιπροσωπειών, του Προέδρου, του Προεδρείου ή του Γενικού Γραμματέα). Η εμπειρογνωσία τους καλύπτει όλα τα πεδία δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα θεματικά τμήματα συνδέονται στενά με το έργο των επιτροπών, τις οποίες βοηθούν στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και στην άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ.
Χάρη στις επαφές τους με τον επιστημονικό κόσμο, με ομάδες προβληματισμού, με δικηγορικά γραφεία και με εξειδικευμένες εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω ανεπίσημων δικτύων μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι υπάλληλοι των θεματικών τμημάτων επικαιροποιούν σε τακτική βάση τις τεχνικές και νομικές γνώσεις τους.

Έργο:
Το έργο που παράγουν τα θεματικά τμήματα, συνήθως μετά από σχετικά αιτήματα επιτροπών ή αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλύπτει ευρύ φάσμα, μεταξύ άλλων μελέτες, διεξοδικές αναλύσεις για συγκεκριμένες χώρες ή θέματα, ενημερωτικά σημειώματα (briefing) σε σχέση με θέματα στρατηγικής σημασίας, καθώς και σημειώματα με -προσανατολισμένες στην ΕΕ- σύντομες αναλύσεις πρόσφατων γεγονότων ή εξελίξεων.
Τα θεματικά τμήματα συντάσσουν επίσης τα Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ , που προσφέρουν μια επισκόπηση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.
Στα έγγραφα που συντάσσουν τα θεματικά τμήματα περιλαμβάνονται επίσης τα συγκεφαλαιωτικά σημειώματα και τα σημειώματα θεμάτων προς συζήτηση, που χρησιμοποιούνται από την πολιτική ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ακόμη, στη βάση των αποφάσεων που λαμβάνουν οι συντονιστές των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τα θεματικά τμήματα αναθέτουν και επιβλέπουν μελέτες εξωτερικών ερευνητών και εμπειρογνωμόνων.

Δραστηριότητες:
Τα θεματικά τμήματα διοργανώνουν δραστηριότητες οι οποίες αναβαθμίζουν τις ικανότητες ανάλυσης που διαθέτει το Κοινοβούλιο και οδηγούν σε κοινές προσεγγίσεις στα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα.
Στα δημόσια εργαστήρια που διοργανώνουν τα θεματικά τμήματα, ομάδες ειδικών παρουσιάζουν, γραπτά ή προφορικά, ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη.
Συγκροτούνται επίσης ομάδες εμπειρογνωμόνων που προσφέρουν στους βουλευτές τακτικές αναλύσεις οι οποίες διοχετεύονται στην κοινοβουλευτική συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις.
Οι μελέτες που παράγονται από τα θεματικά τμήματα παρουσιάζονται συνήθως στις συνεδριάσεις των επιτροπών.

Έλεγχος:
Τα θεματικά τμήματα προσφέρουν ερευνητική υποστήριξη για την αναβάθμιση της ικανότητας του Κοινοβουλίου να παρακολουθεί τη διαπραγμάτευση και την υλοποίηση διεθνών συμφωνιών (π.χ. εμπορικών συμφωνιών) εκ μέρους της ΕΕ. Έχουν επίσης αναπτύξει εσωτερική μεθοδολογία για την παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.


ΜΟΝΆΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ

Η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης παρέχει στους βουλευτές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέσων οικονομικής διακυβέρνησης και την τραπεζική εποπτεία στην Ένωση, ιδίως στην ευρωζώνη.


ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΎΠΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΠΡΟΣΤΙΘΈΜΕΝΗΣ ΑΞΊΑΣ

Η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας, που είναι ενταγμένη στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παράγει έρευνα σε σχέση με την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ σε διάφορους τομείς.

Η Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) διεξάγει εγκάρσια έρευνα και παρέχει συμβουλές στρατηγικής στον τομέα της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών και της επιστημονικής ανάλυσης. Αναλαμβάνει αναλυτικές μελέτες και οργανώνει ημερίδες σχετικά με τις εξελίξεις στους συγκεκριμένους τομείς, υπό την καθοδήγηση εικοσιτετραμελούς ομάδας βουλευτών, της Ομάδας STOA.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Επικοινωνία

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service