Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

20-01-2020 TRAN_OJ(2020)01-20_1 PE645.113v02-00
TRAN

 

  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (2018/0427(NLE))

15-01-2020 TRAN_AL(2020)643001 PE643.001v01-00
TRAN

Karima DELLI - Πρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

18-12-2019 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v01-00
TRAN ITRE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

18-12-2019 TRAN_PA(2019)644889 PE644.889v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

17-12-2019 TRAN_PV(2019)12-03-1 PE644.895v01-00
TRAN

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 17 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

16-12-2019 TRAN_AM(2019)644995 PE644.995v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 7 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

13-12-2019 TRAN_AM(2019)644961 PE644.961v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 22 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13-12-2019 TRAN_AM(2019)644962 PE644.962v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 17 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA)

13-12-2019 TRAN_AM(2019)644964 PE644.964v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 8 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018: Κοινή Επιχείρηση - Αεροναυτική και Περιβάλλον (CLEAN SKY)

13-12-2019 TRAN_AM(2019)644965 PE644.965v01-00
TRAN

Maria GRAPINI