Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Ettepanek võtta vastu institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta

2018/2070(ACI) Institutsioonidevahelise kokkuleppe menetlus
AFCO

vastutav komisjon

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine

2018/0427(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFCO

vastutav komisjon

Euroopa Ombudsmani tegevus – 2018. aasta aruanne

2019/2134(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

nõuandev komisjon

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne

2019/2135(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

nõuandev komisjon

Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017 ja 2018

2019/2133(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

nõuandev komisjon

Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve 2017. ja 2018. aastal

2019/2132(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

2019/2055(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
AFCO

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament

2019/2056(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
AFCO

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

2019/2057(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Kohus

2019/2058(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
AFCO

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada