Raporti projektid


Parlamendikomisjonil võidakse paluda koostada raport seadusandlikes või muudes kui seadusandlikes küsimustes. Tavaliselt palutakse raport koostada konkreetsel teemal, mis puudutab asjaomase komisjoni pädevusalas olevat poliitikavaldkonda. Siiski võib parlamendikomisjon teatavatel tingimustel koostada raporteid ka omal algatusel. Iga raporti puhul valitakse komisjoni liikmete seast raportöör, kes vastutab raporti koostamise eest. Kui raporti projekt on valmis, tutvustatakse seda ja arutletakse selle üle parlamendikomisjoni koosolekul ning liikmed võivad esitada muudatusettepanekuid. Siin lehel on raporti projektide tekstid enne muudatusettepanekute esitamist.
Kõik olemasolevad raporti projektid leiate otsingu abil.

RAPORTI PROJEKT Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruande kohta

17-10-2019 ECON_PR(2019)642911 PE642.911v01-00
ECON

Costas MAVRIDES

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-11-2019

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas

15-10-2019 ECON_PR(2019)641418 PE641.418v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-11-2019

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu

15-10-2019 ECON_PR(2019)641419 PE641.419v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-11-2019

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega

03-10-2019 ECON_PR(2019)641258 PE641.258v01-00
ECON

Paul TANG

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse 28. novembri 2006. aasta nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ kaupade kaugmüüki ja teatavaid omamaiseid tarneid käsitlevate sätete osas

23-09-2019 ECON_PR(2019)639963 PE639.963v01-00
ECON

Ondřej KOVAŘÍK

RAPORTI PROJEKT Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees

29-08-2019 ECON_PR(2019)639671 PE639.671v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta

29-08-2019 ECON_PR(2019)639816 PE639.816v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

RAPORTI PROJEKT euroala majanduspoliitika kohta

19-08-2019 ECON_PR(2019)639994 PE639.994v01-00
ECON