Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama

2019/2889(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ECON

vastutav komisjon

2019. aasta aruanne pangandusliidu kohta

2019/2130(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

vastutav komisjon

Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne

2019/2131(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS) 1, 8, 34, 37 ja 38, rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 2, 3 ja 6, rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgenduste komitee tõlgendustega 12, 19, 20 ja 22 ning standardite tõlgendamise alalise komisjoni tõlgendusega 32

2019/2782(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ECON

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega 1 ja 8

2019/2781(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
ECON

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik

2019/0161(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ECON

vastutav komisjon

Euroala majanduspoliitika 2019

2019/2110(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
ECON

Esther de LANGE [PPE]

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/653, et viia üleminekukord, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud PRIIPide koostajate jaoks, kes pakuvad alusinvesteeringuvõimalustena fondiosakuid, kooskõlla kõnealuse artikli kohase pikaajalise vabastusperioodiga

2019/2765(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ECON

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega väärtpaberistamise aluspositsioonide homogeensuse kohta

2019/2759(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ECON

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega kohandatakse eurodes baassummasid kindlustus- ja edasikindlustusvahendajate ametialase vastutuskindlustuse ning finantssuutlikkuse puhul

2019/2767(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ECON

vastutav komisjon