Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Kalapüügiload liidu alustele Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügioperatsioonid liidu vetes

2019/0187(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
PECH

vastutav komisjon

São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimine

2019/0173(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/86, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres

2019/2799(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
PECH

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava perekonda Venus spp. kuuluvate karpide kohta teatavates Itaalia territoriaalvetes

2019/2798(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
PECH

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/98, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 2 osutatud liidu rahvusvaheliste kohustuste kohaldamist vastavalt rahvusvahelisele Atlandi tuunikala kaitse konventsioonile ja Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonile

2019/2756(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
PECH

vastutav komisjon

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

2019/0090(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

2019/0078(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll

2019/0076(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

Carmen AVRAM [S&D]

vastutav komisjon

Kalanduskontroll

2018/0193(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
PECH

Clara AGUILERA [S&D]

vastutav komisjon

Triivvõrgupüügi keelustamine

2014/0138(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
PECH

vastutav komisjon