Arvamused


Kui parlamendikomisjon on seisukohal, et teisele parlamendikomisjonile määratud raportis käsitletavad küsimused puudutavad tema vastutusala, võib ta nõuda, et teda tunnustataks nõuandva komisjonina (artikkel 53). Vastuvõetud arvamus edastatakse vastutavale komisjonile, kes paneb selle hääletusele. Kaasatud nõuandva komisjoni (artikkel 54) muudatusettepanekud, mis kuuluvad kõnealuse komisjoni ainupädevusse, peab vastutav komisjon heaks kiitma ilma hääletuseta. Kõik arvamused ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohad, mille nõuandev komisjon on vastu võtnud, tuleb lisada lõppraportile. Sellelt lehelt leiate komisjonides vastu võetud arvamused.
Kõik kättesaadavad arvamused ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohad leiate otsingu abil.

Arvamus resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019), mille on esitanud Younous Omarjee vastavalt kodukorra artiklile 143

27-01-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v02-00
REGI

Younous OMARJEE

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00
REGI

Josianne CUTAJAR

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse reformide tugiprogramm

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

Arvamus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00
REGI

Younous OMARJEE