Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Liikmesriikidele antav finantsabi, et katta neile pärast Ühendkuningriigi ilma lepinguta liidust väljaastumist langevad rasked finantskohustused

2019/0183(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 ühtse määra alusel rahastamise kehtestamiseks

2019/2796(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
REGI

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Euroopa Komisjoni liikme ametisse nimetamine — Ioan Mircea PAȘCU (RO)

2019/0808(NLE) Õigusloomevälised menetlused
REGI

vastutav komisjon

2020. aasta üldeelarve projekti kirjalik muutmisettepanek nr 1. Põllumajanduskulude ajakohastatud prognoosid. 4. septembri 2019. aasta Brexitiks valmistumise paketis sisalduvatest seadusandlikest ettepanekutest tulenevad kohandused. Halduseelarvete suurendamine ja muud äsjastel sündmustel põhinevad kohandused. Eelarve struktuuri kohandamine ja tehniline parandus.

2019/2124(BUD) Eelarvemenetlus
REGI

nõuandev komisjon

Euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik

2019/0161(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
REGI

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

2019/2055(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
REGI

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament

2019/2056(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
REGI

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

2019/2057(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
REGI

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Kohus

2019/2058(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
REGI

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Kontrollikoda

2019/2059(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
REGI

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada