Valiokuntien puheenjohtajakokous

Valiokuntien puheenjohtajakokous on poliittinen elin, joka koordinoi valiokuntien työskentelyä ja vastaa niiden sujuvasta yhteistyöstä. Valiokuntien puheenjohtajakokous muodostuu pysyvien valiokuntien ja erityisvaliokuntien puheenjohtajista. Se kokoontuu Strasbourgin istuntoviikolla tiistaisin. Puheenjohtaja valitaan kokouksen jäsenten keskuudesta kahden ja puolen vuoden kaudeksi.

Istuntojaksojen esityslistaa koskeva suositus

Valiokuntien puheenjohtajakokous antaa puheenjohtajakokoukselle kuukausittain suosituksen seuraavan istuntojakson esityslistaluonnoksesta sekä arviointikertomuksen siitä, ovatko esitetyt lainsäädäntöehdotukset delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevien perussopimusten määräysten mukaisia.

Valiokuntien yhteistyö

Valiokuntien puheenjohtajakokouksessa on mahdollista keskustella monialaisista kysymyksistä ja valiokunnille yhteisistä ongelmista ja jakaa hyviä käytäntöjä. Se hyväksyy valiokuntien toimintaa koskevia yhteisiä toimintatapoja ja ohjeita. Valiokuntien puheenjohtajakokous voi esittää puheenjohtajakokoukselle erilaisia valiokuntatyötä koskevia suosituksia. Valiokuntien puheenjohtajakokous toimii välittäjänä parlamentin valiokuntien välillä. Se käsittelee yhteistyöpyynnöt ja ehdottaa ratkaisuja toimivaltakiistoihin.

Lainsäädäntötyöhön liittyvä vuoropuhelu komission ja neuvoston kanssa

Valiokuntien puheenjohtajakokous valmistelee parlamentin panoksen komission vuotuiseen työohjelmaan laatimalla luettelon toimielimen prioriteeteista kullakin lainsäädännön alalla. Valiokuntien puheenjohtajakokous myös kokoontuu kerran vuodessa yhteiseen kokoukseen komission jäsenten kollegion kanssa, ja neuvoston puheenjohtajavaltion se tapaa useamman kerran vuodessa. Näissä tapaamisissa valmistellaan ja käsitellään puheenjohtajavaltion prioriteetteja ja arvioidaan meneillään olevaa lainsäädäntötyötä.

Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevissa asioissa näkyvät kussakin valiokunnassa parhaillaan käynnissä olevat lainsäädäntömenettelyt. Niissä annetaan yleiskatsaus laadittujen mietintöjen johdosta valiokunnissa toteutettuihin toimiin ja mietintöjen suunnitteluun tuleviin istuntoihin.

Tässä kohdassa keskitytään asiasta vastaavien valiokuntien menettelyihin, ja siihen sisältyvät tietyt ehdot täyttävät menettelyt.