Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta tarkentamalla suojaustarkoituksessa tehtyjen OTC-johdannaissopimusten käsittelyä tiettyjen yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten yhteydessä

2019/3011(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (Solvenssi II) oikaisemisesta

2019/3010(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta markkinariskiä koskevan vaihtoehtoisen standardimenetelmän osalta

2019/3007(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä sellaisten teknisten sääntelystandardien osalta, joissa määritellään perusteet sille, mitkä järjestelyt lieventävät riittävästi katettuihin joukkolainoihin ja arvopaperistamisiin liittyvää vastapuoliluottoriskiä, ja delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta

2019/2994(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 3 osalta

2019/2991(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ECON

vastaava, tehostettu yhteistyö

European Semester for economic policy coordination: Annual Sustainable Growth Strategy 2020

2019/2211(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
ECON

Aurore LALUCQ [S&D]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistamisrekisterin rekisteröintihakemuksen ja kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevan yksinkertaistetun hakemuksen yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2019/2958(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä tietojen keräämiseen, yhdistelemiseen, vertailuun, käyttöön sekä täydellisyyden ja johdonmukaisuuden tarkistamiseen liittyviä arvopaperistamisrekisterin operatiivisia standardeja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2019/2957(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä ja YLS-ilmoitusta koskevien vaatimusten mukaisesti annettavat tiedot täsmentävien teknisten sääntelystandardien vahvistamisesta

2019/2921(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Tuomioistuinten ulkopuolinen nopeutettu vakuuksien täytäntöönpano (AECE)

2018/0063B(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ECON

Esther de LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

vastaava