Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 1, 8, 34, 37 ja 38 ja IFRS 2, 3 ja 6 osalta, kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkintojen IFRIC 12, 19, 20 ja 22 osalta sekä pysyvän tulkintakomitean tulkinnan SIC 32 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2019/2782(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ECON

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien 1 ja 8 osalta

2019/2781(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ECON

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 muuttamisesta yhdenmukaistamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettuja rahasto-osuuksia sijoitusvaihtoehtoina tarjoaviin PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettava siirtymäjärjestely saman artiklan mukaisen pidennetyn vapautuskauden kanssa

2019/2765(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistettujen vastuiden homogeenisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2019/2759(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse teknisistä sääntelystandardeista, joilla tarkistetaan ammatillisten vastuuvakuutusten sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien taloudellisen kantokyvyn euromääräisiä vähimmäismääriä

2019/2767(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 romaniankielisen toisinnon oikaisemisesta

2019/2761(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen - Ehdokas Christine LAGARDE

2019/0810(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

vastaava

Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen

2019/0903(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

vastaava

Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY ja valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun direktiivin 2008/118/EY muuttamisesta unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta

2019/0096(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

Paul TANG [S&D]

vastaava

Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi

2018/0413(CNS) * Kuulemismenettely
ECON

vastaava