Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Taloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta

2019/0183(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä kiinteämääräisen rahoituksen vahvistamisen osalta

2019/2796(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
REGI

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission jäsenen nimittäminen - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
REGI

vastaava

Amending letter no 1 to the Draft General Budget 2020 Updated estimated needs for agricultural expenditure Adjustments related to the legislative proposals included in the Brexit preparedness package of 4 September 2019 Reinforcements of administrative budgets and other updates based on recent developments Adjustment to the structure of the budget and a technical correction

2019/2124(BUD) Talousarviomenettely
REGI

lausunto

Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys

2019/0161(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
REGI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

2019/2055(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

2019/2056(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2019/2057(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin

2019/2058(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin

2019/2059(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa