Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus ajoneuvojen luokittelusta, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun käyttäjien velvollisuuksista, yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevista vaatimuksista ja vähimmäisperusteista ilmoitetujen laitosten kelpoisuudelle

2019/2955(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

vastaava

Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamista koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välillä 16 ja 21 päivänä kesäkuuta 2011 allekirjoitetun lisäsopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekeminen

2019/0263(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä 16 ja 21 päivänä kesäkuuta 2011 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekeminen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

2019/0261(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

Komission delegoitu asetus matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta kotimaanmatkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuusvaatimusten osalta

2019/2926(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

vastaava

Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden 24 päivänä kesäkuuta 2010 allekirjoittamalla, Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoittaman lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevalla pöytäkirjalla, muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

2019/0258(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 täydentämisestä pätevyyksiä ja niitä vastaavia tietoja ja taitoja, käytännön kokeita, simulaattoreiden hyväksymistä ja lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien vaatimusten osalta

2019/2780(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

vastaava, tehostettu yhteistyö

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus

2010/0186(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

vastaava

Ehdotus neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

2019/0126(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

vastaava

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Italian valtuuttamisesta neuvottelemaan ja tekemään Sveitsin kanssa sopimus kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

2019/0108(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

Markus FERBER [PPE]

vastaava

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

2019/0107(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

Markus FERBER [PPE]

vastaava