Focal Fáilte

© European Parliament
Fáilte go dtí láithreán gréasáin an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (AFCO).

Díreoidh téarma parlaiminteach 2014-2019 ar na gnéithe institiúideacha lena gcinnfear todhchaí AE. Leanfaimid de mheastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme nuálaíochtaí Chonradh Liospóin agus an measúnú seo a úsáid mar bhunús le haghaidh forbairtí nua. Ag teacht as an meastóireacht ar na bearta a rinneadh tar éis ghéarchéim 2008, breithneoimid freisin an bhfuil gá le hathchóiriú nua ar an gConradh. Bheadh dhá ghné in athchóiriú den sórt sin: forálacha an Chonartha idir-rialtasaigh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a chomhtháthú i gcreat dlíthiúil AE, a bhféadfadh leasuithe conartha a bheith riachtanach lena aghaidh, agus dlisteanacht dhaonlathach a thabhairt don rialachas eacnamaíoch sa limistéar euro.

Dúshlán amháin ná a áirithiú nach mbainfidh comhtháthú níos láidre an limistéir euro an bonn d''iomláine AE.

Éilítear le hathbhunú mhuinín an phobail sa tionscadal Eorpach go mbeadh aird níos mó á tabhairt ar na nithe is cúis imní do na saoránaigh. Áiritheoidh AFCO go n-oibreoidh an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, sampla de rannpháirtíocht na saoránach sa phróiseas cinnteoireachta agus a seoladh sa téarma parlaiminteach roimhe seo, i gceart. Beidh an nós imeachta toghchánaíochta, cur chun feidhme an reachta nua do pháirtithe polaitiúla Eorpacha, agus an comhar leis na parlaimintí náisiúnta chomh maith ar an gclár oibre. Is í ár sprioc fuinneamh a chur sa díospóireacht ar thodhchaí AE.

Danuta Hübner, Cathaoirleach