Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund

2020/0006(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
REGI

Coiste freagrach

Financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement

2019/0183(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

Coiste freagrach

Appointment of a Member of the European Commission - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
REGI

Coiste freagrach

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
REGI

Iarradh tuairim

Guidelines for the 2021 Budget - Section III

2019/2213(BUD) An nós imeachta buiséadach
REGI

Iarradh tuairim

European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

2019/2211(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
REGI

Francesca DONATO [ID]

Iarradh tuairim

Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests

2019/2156(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
REGI

Iarradh tuairim

Transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021

2019/0254(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
REGI

Herbert DORFMANN [PPE]

Iarradh tuairim

Introduction of capacity limits for Eastern Baltic cod, data collection and control measures in the Baltic Sea, and Regulation (EU) No 508/2014 as regards permanent cessation for fleets fishing for Eastern Baltic cod

2019/0246(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
REGI

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

Governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area

2019/0161(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
REGI

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh