Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika

2019/2756(DEA) Postupak delegiranih akata
PECH

Nadležni odbor

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019.–2024.)

2019/0090(NLE) Nezakonodavni postupci
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

Nadležni odbor

Sklapanje Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.)

2019/0078(NLE) Nezakonodavni postupci
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

Nadležni odbor

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i njegov Protokol o provedbi

2019/0076(NLE) Nezakonodavni postupci
PECH

Carmen AVRAM [S&D]

Nadležni odbor

Kontrola ribarstva

2018/0193(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
PECH

Clara AGUILERA [S&D]

Nadležni odbor

Zabrana ribolova lebdećim (plovućim) mrežama

2014/0138(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
PECH

Nadležni odbor

Sporazum između Europske unije i Republike Čile o zaštiti stoka sabljarki u jugoistočnom dijelu Tihog oceana

2010/0084(NLE) Nezakonodavni postupci
PECH

Nadležni odbor

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

2019/2055(DEC) Postupak davanja razrješnice
PECH

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

2019/2056(DEC) Postupak davanja razrješnice
PECH

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće

2019/2057(DEC) Postupak davanja razrješnice
PECH

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje