Nacrti mišljenja


Nacrt mišljenja dokument je koji sastavlja zastupnik imenovan izvjestiteljem za mišljenje. Dokument se zatim dostavlja odboru koji daje mišljenje za moguće izmjene te se stavlja na glasovanje.
Kad je riječ o zakonodavnim izvješćima, nacrti mišljenja imaju oblik amandmana na zakonodavni prijedlog Komisije, te prema potrebi sadrže kratka obrazloženja. U slučaju nezakonodavnih izvješća, nacrti mišljenja imaju oblik prijedloga koji se, ako se usvoje, prosljeđuju odboru nadležnom za sastavljanje izvješća radi uvrštenja. Na ovoj se stranici nalaze nacrti mišljenja prije nego što o njima glasuje odbor koji daje mišljenje.
Za sve dostupne nacrte mišljenja odaberite funkciju pretraživanja.

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

Rok za podnošenje amandmana : 02-03-2020

NACRT MIŠLJENJA o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2020.

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Rok za podnošenje amandmana : 23-01-2020

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Rok za podnošenje amandmana : 11-12-2019

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Rok za podnošenje amandmana : 09-09-2019