Please fill this field

Bizottsági Elnökök Értekezlete

A Bizottsági Elnökök Értekezlete az a politikai testület, amely összehangolja a bizottságok munkáját és gondoskodik a bizottságok közötti együttműködés zökkenőmentességéről. A testület az állandó bizottságok és a különbizottságok elnökeiből áll, és a strasbourgi ülések idején keddenként tartja üléseit. Elnökét tagjai közül két és fél évre választják.

A plenáris ülések napirendjére vonatkozó ajánlások

A Bizottsági Elnökök Értekezlete havonta ajánlást terjeszt az Elnökök Értekezlete elé a soron következő üléshét napirendjére vonatkozóan, valamint havonta áttekintést készít arról, hogy a jogszabálytervezetek összhangban állnak-e a Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra, illetve végrehajtási aktusokra vonatkozó szabályaival.

A bizottságok közötti együttműködés

A Bizottsági Elnökök Értekezlete fórumként szolgál a bizottságokat érintő horizontális kérdések és közös problémák megvitatására, és tevékenyen hozzájárul a bevált gyakorlatok megosztásához, nevezetesen a bizottságok tevékenységével kapcsolatos közös megközelítések vagy iránymutatások elfogadása útján. A bizottságok munkájára vonatkozóan bármely kérdésben ajánlást terjeszthet az Elnökök Értekezlete elé. A Bizottsági Elnökök Értekezlete a parlamenti bizottságok között közvetítő szerepet is betölt. A Bizottsági Elnökök Értekezlete foglalkozik az együttműködésre irányuló kérelmekkel, valamint javaslatokat tesz a hatásköri összeütközések feloldására.

Jogalkotási párbeszéd a Bizottsággal és a Tanáccsal

A Bizottsági Elnökök Értekezlete előkészíti a Parlament hozzájárulását a Bizottság éves munkaprogramjához oly módon, hogy felsorolja az egyes jogalkotási területek prioritásait. A Bizottsági Elnökök Értekezlete ezenfelül évente együttes ülést tart a biztosi testülettel, továbbá évente többször találkozik a Tanács elnökségével az elnökségek prioritásainak előkészítése és megvitatása, valamint a folyamatban lévő munka áttekintése céljából.

Folyamatban lévő ügyek

A folyamatban lévő ügyek jegyzéke feltüntetni az egyes parlamenti bizottságok előtt épp folyamatban lévő jogalkotási eljárásokat. Áttekintést ad az előterjesztett jelentések nyomon követésével kapcsolatban a bizottságokban folytatott munkáról, illetve a következő ülésekre tervezett jelentésekről.

A jegyzék a „legfontosabb" parlamenti bizottsági ügyekre összpontosít, és a bizonyos szempontoknak megfelelő ügyeket tartalmazza.