Pranešimų projektai


Komitetų gali būti prašoma parengti pranešimą teisėkūros ar ne teisėkūros klausimais. Paprastai komiteto bus prašoma parengti pranešimą konkrečiu klausimu, susijusiu su politikos sritimi, už kurią jis atsakingas. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis komitetas gali parengti pranešimą savo iniciatyva. Kiekvienu atveju iš komiteto narių išrenkamas už pranešimo parengimą atsakingas pranešėjas. Parengtas pranešimo projekto tekstas pateikiamas ir svarstomas per komiteto posėdžius, o komiteto nariai, jei nori, gali pateikti pakeitimų. Šiame puslapyje pateikiami pranešimų projektai be pakeitimų.
Pranešimų projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT REPORT on Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2021

24-02-2020 BUDG_PR(2020)648340 PE648.340v01-00
BUDG

Olivier CHASTEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 11-03-2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Pakeitimų pateikimo terminas : 04-03-2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-01-2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

19-11-2019 BUDG_PR(2019)643242 PE643.242v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Graikijai

23-10-2019 BUDG_PR(2019)642958 PE642.958v01-00
BUDG

Eva KAILI

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-11-2019

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“

11-10-2019 BUDG_PR(2019)641413 PE641.413v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-10-2019

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

07-10-2019 BUDG_PR(2019)640619 PE640.619v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-10-2019

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

03-10-2019 BUDG_PR(2019)641127 PE641.127v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pakeitimų pateikimo terminas : 08-10-2019

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto

30-09-2019 BUDG_PR(2019)641240 PE641.240v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-10-2019

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto „Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas atsižvelgiant į atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavi ištekliai)“

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2019