Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys

2019/2889(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

2019 m. metinis pranešimas dėl bankų sąjungos

2019/2130(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

atsakingas komitetas

2019 m. metinis pranešimas dėl konkurencijos politikos

2019/2131(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 1-ojo, 8-ojo, 34-ojo, 37-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų, 2-ojo, 3-iojo ir 6-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 12-ojo, 19-ojo, 20-ojo ir 22-ojo aiškinimų ir Nuolatinio aiškinimo komiteto 32-ojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

2019/2782(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ECON

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 1-ojo ir 8-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

2019/2781(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ECON

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto priemonės valdymo sistema

2019/0161(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
ECON

atsakingas komitetas

Euro zonos ekonominė politika 2019 m.

2019/2110(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
ECON

Esther de LANGE [PPE]

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomo pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimo su pratęstu tame straipsnyje nustatytu išimties taikymo laikotarpiu iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653

2019/2765(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų vienarūšiškumo techniniais reguliavimo standartais

2019/2759(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais pritaikomos draudimo ir perdraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės draudimo ir finansinio pajėgumo bazinės eurais išreikštos sumos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97

2019/2767(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas