Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros

2017/0353(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

atsakingas komitetas

Automatizuotas sprendimų priėmimo procesas: užtikrinti vartotojų apsaugą ir laisvą prekių ir paslaugų judėjimą

2019/2915(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
IMCO

Petra DE SUTTER [Verts/ALE]

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo ir projektų konkursų vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES

2019/2905(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB

2019/2906(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl koncesijos sutarčių vertės ribų iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES

2019/2904(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo ir projektų konkursų vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES

2019/2903(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir privalomasis tokios atsakomybės draudimo patikrinimas

2018/0168(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

atsakingas komitetas

Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygų ir tvarkos nustatymas

2017/0087(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

atsakingas komitetas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Europos paslaugų e. kortelė ir susijusios administracinės priemonės

2016/0403(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

atsakingas komitetas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl Reglamentu ... [EPK reglamentas] nustatytos Europos paslaugų e. kortelės teisinės ir veikimo sistemos

2016/0402(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

atsakingas komitetas