Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos

2019/0187(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
PECH

atsakingas komitetas

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymas Europos Sąjungos vardu

2019/0173(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

2019/2799(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
PECH

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikruose Italijos teritoriniuose vandenyse žvejojamų venerų (Venus spp.) išmetimo į jūrą mažinimo planas

2019/2798(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
PECH

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/98 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų vykdymo pagal Tarptautinę konvenciją dėl Atlanto tunų apsaugos ir Konvenciją dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės Vakarų Atlanto žvejyboje

2019/2756(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
PECH

atsakingas komitetas

Protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas

2019/0090(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

atsakingas komitetas

Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymas

2019/0078(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo pasirašymas

2019/0076(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

Carmen AVRAM [S&D]

atsakingas komitetas

Žuvininkystės kontrolė

2018/0193(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
PECH

Clara AGUILERA [S&D]

atsakingas komitetas

Žvejybos dreifuojančiaisiais tinklais uždraudimas

2014/0138(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
PECH

atsakingas komitetas