Nuomonių projektai


Nuomonės projektas – tai dokumentas, kurį parengė nuomonės referentu paskirtas Parlamento narys ir kuris pateikiamas nuomonę teikiančiam komitetui, kad šis pasiūlytų pakeitimų, ir vėliau teikiamas balsuoti.
Teisėkūros pranešimų atveju, nuomonių projektai pateikiami kaip Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimai, prie kurių prireikus pridedami trumpi pagrindimai. Ne teisėkūros pranešimų atveju nuomonių projektai pateikiami kaip pasiūlymai, kurie, jeigu būtų priimti, perduodami pranešimą rengiančiam atsakingam komitetui, kad šis juos įtrauktų į savo pranešimą. Šiame tinklalapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių nuomonę teikiantis komitetas dar nebalsavo.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. 2020 m. metinė augimo apžvalga

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-01-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Pakeitimų pateikimo terminas : 11-12-2019

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-09-2019