Komiteju priekšsēdētāju konference

Komiteju priekšsēdētāju konference ir politiskā struktūrvienība, kura koordinē komiteju darbu un nodrošina raitu sadarbību starp komitejām. Komiteju priekšsēdētāju konferencē tiekas visu pastāvīgo un īpašo komiteju priekšsēdētāji, un tās sanāksmes notiek Strasbūrā plenārsēžu nedēļu otrdienās. Komiteju priekšsēdētāju konferences locekļi ievēlē priekšsēdētāju, kura pilnvaru termiņš ir divarpus gadi.

Ieteikumi par plenārsesiju darba kārtību

Komiteju priekšsēdētāju konference katru mēnesi iesniedz Priekšsēdētāju konferencei ieteikumu par nākamās sesijas darba kārtības projektu, kā arī pārbaudes ziņojumu par tiesību aktu projektu atbilstību Līguma noteikumiem par deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

Komiteju sadarbība

Komiteju priekšsēdētāju konference ir forums, kurā apspriež horizontālus jautājumus un kopīgās komiteju problēmas, un tā aktīvi veicina apmaiņu ar paraugpraksi, proti, pieņem kopīgas pieejas vai komiteju darbības pamatnostādnes. Tā var iesniegt Priekšsēdētāju konferencei ieteikumus par komiteju darbu. Komiteju priekšsēdētāju konference darbojas arī kā starpnieks starp Parlamenta komitejām. Tā izskata sadarbības pieprasījumus un nāk klajā ar priekšlikumiem par to, kā atrisināt kompetenču konfliktus.

Likumdošanas dialogs ar Komisiju un Padomi

Komiteju priekšsēdētāju konference izstrādā Parlamenta ieguldījumu Komisijas ikgadējā darba programmā, uzskaitot prioritātes katrai likumdošanas jomai. Turklāt tā reizi gadā rīko kopīgu sanāksmi ar Komisāru kolēģiju un vairākas reizes gadā tiekas ar Padomes prezidentūras pārstāvjiem, lai sagatavotu un apspriestu prezidentūras prioritātes un novērtētu padarīto darbu.

Pašreizējais darbs

Sadaļā „Pašreizējais darbs" ir uzskaitītas likumdošanas procedūras, kuras pašlaik notiek katrā Parlamenta komitejā. Tajā sniegts pārskats par komitejās paveikto darbu attiecībā uz iesniegtajiem ziņojumiem vai ziņojumu plānošanu nākamajām sesijām.

Šajā sarakstā galvenā uzmanība ir pievērsta svarīgākajām Parlamenta komiteju lietām, un tās tajā ir iekļautas pēc noteiktiem kritērijiem.

Locekļi