Ievadv?rdi

Presentation of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs by its Chair Claude Moraes. Presentation of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs by its Chair Claude Moraes.
Interview with Claude Moraes- LIBE chair © European Parliament
Kā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) priekšsēdētājam man ir gods sveikt jūs šajā mājaslapā.

LIBE komiteja ir atbildīga par lielāko likumdošanas daļu un tieslietu un iekšlietu politikas virzienu demokrātisku uzraudzību. Vienlaikus ar šo darbu tā nodrošina, ka Eiropas Savienībā pilnībā tiek ievērota Pamattiesību harta un Eiropas Cilvēktiesību konvencija un ka tiek nostiprināta ES pilsonība.

Mūsu komiteja strādā, ik dienas mijiedarbojoties ar Eiropas Komisiju (tā pārstāv Eiropas iedzīvotāju intereses), Ministru Padomi (pārstāv 28 dalībvalstu valdības un valstu intereses) un cieši sadarbojoties ar valstu parlamentiem. Notiek arī regulāra viedokļu apmaiņa ar tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm, akadēmiskajām aprindām un pilsonisko sabiedrību.

Pilnībā respektējot valsts tiesisko kārtību, tieslietu un iekšlietu politikas virzienu mērķis ir risināt tādus kopēju interešu jautājumus Eiropas līmenī kā cīņa pret starptautisko noziedzību un terorismu, pamattiesību aizsardzība, datu aizsardzības un privātuma nodrošināšana digitālajā laikmetā, cīņa pret diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas, pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

LIBE komiteja darīs visu, kas tās spēkos, lai turpinātu attīstīt auglīgu dialogu ar visām ieinteresētajām personām un it īpaši ar pilsoņiem.