Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 04-03-2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

19-11-2019 BUDG_PR(2019)643242 PE643.242v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai

23-10-2019 BUDG_PR(2019)642958 PE642.958v01-00
BUDG

Eva KAILI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-11-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Beļģijas pieteikumu – EGF/2019/001 BE/Carrefour

11-10-2019 BUDG_PR(2019)641413 PE641.413v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-10-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā

07-10-2019 BUDG_PR(2019)640619 PE640.619v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-10-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

03-10-2019 BUDG_PR(2019)641127 PE641.127v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 08-10-2019

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

30-09-2019 BUDG_PR(2019)641240 PE641.240v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 02-10-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4/2019 projektu: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/276 attiecībā uz to summu pielāgojumiem no elastības instrumenta 2019. gadam, kas jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2019