Grozījumi


Kad ziņojuma, atzinuma vai priekšlikuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļi var iesniegt grozījumus (tostarp budžeta grozījumus). Komiteja nosaka termiņu, līdz kuram grozījumiem jābūt saņemtiem. Ierosinātos grozījumus pēc tam komitejas sanāksmē apspriež un balso par tiem. Tad visus pieņemtos grozījumus iekļauj teksta projektā, kas kļūst par galīgo versiju. Šajā lappusē ir visi komitejas locekļu ierosinātie grozījumi pirms balsošanas par tiem.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos grozījumus.

GROZĪJUMI Nr. 1 - 28 - Atzinuma projekts Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

09-09-2019 CULT_AM(2019)641115 PE641.115v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

BUDŽETA GROZĪJUMI 2020. gada budžets

27-08-2019 CULT_AB(2019)640620 PE640.620v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT