Atzinumu projekti


Atzinuma projekts ir dokuments, ko izstrādā par atzinuma sagatavotāju ieceltais deputāts un ko iesniedz atzinumu sniedzošajai komitejai, lai tā varētu izdarīt tajā grozījumus un par to nobalsot.
Normatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projektus sagatavo kā grozījumus Komisijas izstrādātajam tiesību akta priekšlikumam, kam attiecīgā gadījumā pievieno īsus pamatojumus. Nenormatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projekti tiek izstrādāti kā ierosinājumi. Ja tos pieņem, tie tiek nosūtīti komitejai, kas ir atbildīga par ziņojuma sagatavošanu, lai tā iekļautu tos ziņojumā. Šajā lapā ir redzami atzinumu projekti, pirms par tiem ir nobalsojusi atzinumu sniedzošā komiteja.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumu projektus.

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

15-11-2019 CULT_PA(2019)643224 PE643.224v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

15-11-2019 CULT_PA(2019)643225 PE643.225v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 09-09-2019