Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

ES un Āfrikas stratēģija

2020/2500(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

atbildīgā komiteja

Attīstības efektivitātes un palīdzības lietderības uzlabošana

2019/2184(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

atbildīgā komiteja

Ziņojums par ierosināto mandātu sarunām ar Apvienoto Karalisti

2020/2023(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
DEVE

atzinuma sniegšanai

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokols (2020–2026)

2020/0002(NLE) Neleģislatīvās procedūras
DEVE

atzinuma sniegšanai

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

2019/2213(BUD) Budžeta procedūra
DEVE

atzinuma sniegšanai

2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

2019/2197(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
DEVE

atzinuma sniegšanai

Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus

2019/2156(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
DEVE

Hildegard BENTELE [PPE]

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība

Pārejas noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā

2019/0254(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
DEVE

atzinuma sniegšanai

Protokols, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Senegālas Republiku un Eiropas Savienību

2019/0226(NLE) Neleģislatīvās procedūras
DEVE

atzinuma sniegšanai

Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024) - Priekšlikums nenormatīvai rezolūcijai par piekrišanas procedūru

2019/0090M(NLE) Neleģislatīvās procedūras
DEVE

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

atzinuma sniegšanai