Atzinumu projekti


Atzinuma projekts ir dokuments, ko izstrādā par atzinuma sagatavotāju ieceltais deputāts un ko iesniedz atzinumu sniedzošajai komitejai, lai tā varētu izdarīt tajā grozījumus un par to nobalsot.
Normatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projektus sagatavo kā grozījumus Komisijas izstrādātajam tiesību akta priekšlikumam, kam attiecīgā gadījumā pievieno īsus pamatojumus. Nenormatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projekti tiek izstrādāti kā ierosinājumi. Ja tos pieņem, tie tiek nosūtīti komitejai, kas ir atbildīga par ziņojuma sagatavošanu, lai tā iekļautu tos ziņojumā. Šajā lapā ir redzami atzinumu projekti, pirms par tiem ir nobalsojusi atzinumu sniedzošā komiteja.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumu projektus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 09-09-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-09-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

26-07-2019 TRAN_PA(2019)639932 PE639.932v01-00
TRAN

Daniel FREUND

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-09-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-08-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-07-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

22-07-2019 IMCO_PA(2019)639801 PE639.801v02-00
IMCO

Svenja HAHN