Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council

19-09-2019 LIBE_PR(2019)641177 PE641.177v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 09-10-2019

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Protocol on the implementation of that Partnership Agreement

13-09-2019 PECH_PR(2019)641099 PE641.099v01-00
PECH

Carmen AVRAM

ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Serbiju

10-09-2019 LIBE_PR(2019)641119 PE641.119v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020)

09-09-2019 EMPL_PR(2019)641097 PE641.097v01-00
EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-09-2019

  DRAFT REPORT on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 2018

09-09-2019 PETI_PR(2019)639781 PE639.781v01-00
PETI

Peter JAHR

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku

29-08-2019 ECON_PR(2019)639671 PE639.671v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājas iecelšanu

29-08-2019 ECON_PR(2019)639816 PE639.816v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par eurozonas ekonomikas politiku

19-08-2019 ECON_PR(2019)639994 PE639.994v01-00
ECON

Esther de LANGE

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4/2019 projektu: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/276 attiecībā uz to summu pielāgojumiem no elastības instrumenta 2019. gadam, kas jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2019